دكتر سيد نورالله ميراشرفي مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره پتروشيمي تبريز شد.
دكتر سيد نورالله ميراشرفي مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره پتروشيمي تبريز شد.

دكتر سيد نورالله ميراشرفي مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره پتروشيمي تبريز شد. با حکم هيات مديره شركت پتروشيمي تبريز ، دكتر سید نورالله میراشرفی به عنوان مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شرکت پتروشیمی تبریز منصوب شد.مير اشرفي در سمت هاي: معاون اجرايي گروه گسترش نفت و گاز پارسيان رئيس هيات مديره شركت سيراف […]

دكتر سيد نورالله ميراشرفي مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره پتروشيمي تبريز شد.

با حکم هيات مديره شركت پتروشيمي تبريز ، دكتر سید نورالله میراشرفی به عنوان مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شرکت پتروشیمی تبریز منصوب شد.مير اشرفي در سمت هاي:

معاون اجرايي گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

رئيس هيات مديره شركت سيراف

سرپرست و عضو هيات مديره پتروشيمي شيراز

نايب رئيس هيات مديره پتروشيمي خراسان

عضو هيات مديره هلدينگ سرمايه گذاري نيرو

و رئيس هيات مديره شركت پتروشيمي تبريز را در كارنامه كاري خود به ثبت رسانده أست  .