دولت آذربایجان ٨ نفر را به اتهام جاسوسی براى ايران بازداشت كرد
دولت آذربایجان ٨ نفر را به اتهام جاسوسی براى ايران بازداشت كرد

دولت آذربایجان ٨ نفر را به اتهام جاسوسی براى ايران بازداشت كرد رسانه های آذربایجان از دستگیری هشت تن دیگر به اتهام جاسوسی براى ايران در لنکران و شهرک خیردالان و روستای فاطمایی خبر دادند.                      

دولت آذربایجان ٨ نفر را به اتهام جاسوسی براى ايران بازداشت كرد

رسانه های آذربایجان از دستگیری هشت تن دیگر به اتهام جاسوسی براى ايران در لنکران و شهرک خیردالان و روستای فاطمایی خبر دادند.