دولت فهمید بدون سیاست‌خارجی نمی‌توان کشور را اداره کرد!
دولت فهمید بدون سیاست‌خارجی نمی‌توان کشور را اداره کرد!

دولت فهمید بدون سیاست‌خارجی نمی‌توان کشور را اداره کرد! محمد صدر: کاری که افراطیون ایران در دولت آقای روحانی انجام دادند و به سفارت عربستان حمله کردند کار را به جایی رساند که روابط دو کشور قطع شد که البته در آن زمان دولت آقای روحانی باید خیلی جدی با آن افراطیونی که الان قدرت […]

دولت فهمید بدون سیاست‌خارجی نمی‌توان کشور را اداره کرد!

محمد صدر: کاری که افراطیون ایران در دولت آقای روحانی انجام دادند و به سفارت عربستان حمله کردند کار را به جایی رساند که روابط دو کشور قطع شد که البته در آن زمان دولت آقای روحانی باید خیلی جدی با آن افراطیونی که الان قدرت را در دست دارند، برخورد می‌کرد!

متاسفانه آن برخوردی که باید می‌شد انجام نگرفت و عربستان احساس کرد افراطیون در ایران سرکار آمدند…در دولت جدید در ابتدا قضایای سیاست خارجی درک نمی‌شد ولی به مرور زمان به این نتیجه رسیدند که بدون سیاست خارجی نمی‌شود مملکت را اداره کرد.

شروع این توافق را شروع یک تحول در سیاست خارجی می‌بینم که می‌تواند برجام، FATF و تعامل با جهان را به دنبال داشته باشد.