دیالیز «پیروز» شروع شد
دیالیز «پیروز» شروع شد

دیالیز «پیروز» شروع شد «علیرضا شهرداری» پرستار پیروز: دیالیز پیروز در بیمارستان مرکزی تهران با همکاری مسئولین کنسرسیوم دیالیز ایران شروع شد و پیروز رفت داخل اتاق جراحی. به امید خبرهای خوب

دیالیز «پیروز» شروع شد

«علیرضا شهرداری» پرستار پیروز: دیالیز پیروز در بیمارستان مرکزی تهران با همکاری مسئولین کنسرسیوم دیالیز ایران شروع شد و پیروز رفت داخل اتاق جراحی. به امید خبرهای خوب

https://t.me/sharvandtabriz