رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی مدیر برتر قوه قضائیه شد
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی مدیر برتر قوه قضائیه شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی مدیر برتر قوه قضائیه شد در راستای اجرای گفتار ششم سند تحول قضایی مبنی بر «ارزیابی عملکرد مدیران» مدیران نمونه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ برگزیده و معرفی شدند. به گزارش تایسیز آذربایجان، در راستای اجرای گفتار ششم سند تحول قضایی مبنی بر «ارزیابی عملکرد مدیران» ذیل فصل سوم «نظام مدیریتی […]

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی مدیر برتر قوه قضائیه شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی مدیر برتر قوه قضائیه شد

در راستای اجرای گفتار ششم سند تحول قضایی مبنی بر «ارزیابی عملکرد مدیران» مدیران نمونه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ برگزیده و معرفی شدند.

به گزارش تایسیز آذربایجان، در راستای اجرای گفتار ششم سند تحول قضایی مبنی بر «ارزیابی عملکرد مدیران» ذیل فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طرح انتخاب مدیران برتر قوه قضائیه اجرا و در پی آن مدیران نمونه سال ۱۴۰۱ برگزیده و معرفی شدند.

در این طرح فرآیند انتخاب مدیران نمونه به تفکیک سطوح مدیریتی شامل مدیران نمونه ملی، مدیران نمونه واحد‌های ستادی، مدیران نمونه استانی از اعضای شورای قضایی استان و مدیران نمونه استانی از مدیران متناظر سازمان‌ها و یا معاونت‌های ستادی بوده است.

مدیران برتر در کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از حوزه ریاست، معاونت اول، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی در معاونت راهبردی تشکیل و با لحاظ عملکرد مدیران در سال ۱۴۰۱، مدیر برتر ملی، ستادی و استانی انتخاب شد.

گفتنی است شاخص‌ها و نحوه ارزیابی مدیران برتر میزان موفقیت در اجرای راهکار‌های سند تحول قضایی، شاخص‌های ۱۴ گانه ارزیابی عملکردی دادگستری استان ها، اجرای برنامه‌های تحول و تعالی و اقدامات ویژه و تحولی است.

اسامی مدیران برتر قوه قضائیه به شرح زیر است:

روسای کل برتر دادگستری استان‌ها

۱- موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی

۲ – موسوی استان فارس

۳- دهقانی خوزستان

۴- اکبری مازندران

۵- عتباتی آذربایجان‌غربی

۶- القاصی‌مهر تهران