روسیه ۷۷ آمریکایی را تحریم کرد
روسیه ۷۷ آمریکایی را تحریم کرد

روسیه ۷۷ آمریکایی را تحریم کرد وزارت خارجه روسیه در بیانیه‎ای اعلام کرد در واکنش به افزایش مداوم لیست شهروندان تحریم شده روسیه توسط واشنگتن، ورود ۷۷ آمریکایی به روسیه برای همیشه ممنوع شد.

روسیه ۷۷ آمریکایی را تحریم کرد

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‎ای اعلام کرد در واکنش به افزایش مداوم لیست شهروندان تحریم شده روسیه توسط واشنگتن، ورود ۷۷ آمریکایی به روسیه برای همیشه ممنوع شد.