رویداد ورزشی هاکی داخل سالن به همت چند شهر استان آذربایجان شرقی در اسکو برگزار می شود
رویداد ورزشی هاکی داخل سالن به همت چند شهر استان آذربایجان شرقی در اسکو برگزار می شود