زینب موسوی خبر خودکشی خودش را تکذیب کرد
زینب موسوی خبر خودکشی خودش را تکذیب کرد

زینب موسوی خبر خودکشی خودش را تکذیب کرد سیده‌زینب موسوی معروف به «امپراطور کوزکو» خبر خودکشی خود را تکذیب کرد. زینب موسوی: من امروز چند استوری منتشر کردم؛ ولی نمی دانم چگونه این شایعه منتشر شده است. ضمن این که من در آستانه ازدواج هستم و دوست دارم سال های سال زنده بمانم!

زینب موسوی خبر خودکشی خودش را تکذیب کرد

سیده‌زینب موسوی معروف به «امپراطور کوزکو» خبر خودکشی خود را تکذیب کرد.

زینب موسوی: من امروز چند استوری منتشر کردم؛ ولی نمی دانم چگونه این شایعه منتشر شده است. ضمن این که من در آستانه ازدواج هستم و دوست دارم سال های سال زنده بمانم!