سخنگوی وزارت  امور خارجه وارد تبریز  شد.
سخنگوی وزارت  امور خارجه وارد تبریز  شد.

سخنگوی وزارت  امور خارجه وارد تبریز  شد.

سخنگوی وزارت  امور خارجه وارد تبریز  شد.