سدهای تهران هنوز تشنه‌اند
سدهای تهران هنوز تشنه‌اند

سدهای تهران هنوز تشنه‌اند در حال حاضر فقط ۱۲.۴ درصد از ظرفیت سدهای تهران پر است و حجم ذخایر آب در سدهای پنج‌گانه تهران ۲۳۴ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۸۲ میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم.

سدهای تهران هنوز تشنه‌اند

در حال حاضر فقط ۱۲.۴ درصد از ظرفیت سدهای تهران پر است و حجم ذخایر آب در سدهای پنج‌گانه تهران ۲۳۴ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۸۲ میلیون مترمکعبی را شاهد هستیم.