سقوط کاپ جام جهانی روی سر هواداران
سقوط کاپ جام جهانی روی سر هواداران

سقوط کاپ جام جهانی روی سر هواداران 🔹در حاشیه مراسم افتتاحیه جام‌جهانی قطری ها نماد بزرگی از کاپ جام جهانی به ورزشگاه آورده بودند که بر اثر حادثه روی سر هواداران افتاد. سقوط این نماد که با گاز هلیوم پر شده بود، مشکلی برای کسی به وجود نیاورد.

سقوط کاپ جام جهانی روی سر هواداران

🔹در حاشیه مراسم افتتاحیه جام‌جهانی قطری ها نماد بزرگی از کاپ جام جهانی به ورزشگاه آورده بودند که بر اثر حادثه روی سر هواداران افتاد. سقوط این نماد که با گاز هلیوم پر شده بود، مشکلی برای کسی به وجود نیاورد.