سیدعلی پورطباطبایی از گردانندگان سایت خبری «قم نیوز»  در قم بازداشت شده است
سیدعلی پورطباطبایی از گردانندگان سایت خبری «قم نیوز»  در قم بازداشت شده است

سیدعلی پورطباطبایی از گردانندگان سایت خبری «قم نیوز» در قم بازداشت شده است آقای پورطباطبایی طی روزهای گذشته پیگیر اخبار مربوط به گزارش مسمومیت دانش آموزان در مدارس، و بخصوص مدارس قم بوده است. از نهاد بازداشت کننده او اطلاعی در دسترس نیست

سیدعلی پورطباطبایی از گردانندگان سایت خبری «قم نیوز» در قم بازداشت شده است

آقای پورطباطبایی طی روزهای گذشته پیگیر اخبار مربوط به گزارش مسمومیت دانش آموزان در مدارس، و بخصوص مدارس قم بوده است.

از نهاد بازداشت کننده او اطلاعی در دسترس نیست