شاخص کل قرمز شد، شاخص هم‌وزن سبز!
شاخص کل قرمز شد، شاخص هم‌وزن سبز!

🔻شاخص کل قرمز شد، شاخص هم‌وزن سبز! 🔹حرکت ناهمسوی شاخص کل بورس و شاخص کل با معیار هم‌وزن همچنان ادامه دارد و درحالی که شاخص کل روند نزولی داشت، شاخص هم‌وزن توانست صعود کند.

🔻شاخص کل قرمز شد، شاخص هم‌وزن سبز!

🔹حرکت ناهمسوی شاخص کل بورس و شاخص کل با معیار هم‌وزن همچنان ادامه دارد و درحالی که شاخص کل روند نزولی داشت، شاخص هم‌وزن توانست صعود کند.