صحبت های علی اف در مورد ایران
صحبت های علی اف در مورد ایران

علی اف: من با سه رئیس جمهور گذشته ایران کار کرده‌ام؛ در تمام این سال‌ها، هرگز وضعیتی شبیه امروز به وجود نیامده 🔹 تهران هرگز در عرض چند ماه دو رزمایش نظامی در مرز ما برگزار نکرده 🔹 ما همیشه به هر اقدام ضد جمهوری آذربایجان پاسخ داده و خواهیم داد‌‌

علی اف: من با سه رئیس جمهور گذشته ایران کار کرده‌ام؛ در تمام این سال‌ها، هرگز وضعیتی شبیه امروز به وجود نیامده

🔹 تهران هرگز در عرض چند ماه دو رزمایش نظامی در مرز ما برگزار نکرده

🔹 ما همیشه به هر اقدام ضد جمهوری آذربایجان پاسخ داده و خواهیم داد‌‌