عبدی تراکتور را  از بحران خارج کرد
عبدی تراکتور را  از بحران خارج کرد

عبدی تراکتور را  از بحران خارج کرد؛ شعار هواداران علیه بازیکنان تراکتور؛ خمز تشویق شد تراکتور یک – مس رفسنجان صفر گل مهدی عبدی

عبدی تراکتور را  از بحران خارج کرد؛ شعار هواداران علیه بازیکنان تراکتور؛ خمز تشویق شد

تراکتور یک – مس رفسنجان صفر

گل مهدی عبدی