عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: گزاره «افزایش میل به مهاجرت در ایران» هیچ مبنای علمی ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: گزاره «افزایش میل به مهاجرت در ایران» هیچ مبنای علمی ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: گزاره «افزایش میل به مهاجرت در ایران» هیچ مبنای علمی ندارد دکتر رسول صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:آنچه به عنوان پیمایش علمی افزایش میل به مهاجرت در ایران توسط رصدخانه مهاجرت ایران ادعا می شود ،صرفا یک نظرسنجی در سایت این مرکز بوده که اصلا اصول افکار سنجی در […]

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: گزاره «افزایش میل به مهاجرت در ایران» هیچ مبنای علمی ندارد

دکتر رسول صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:آنچه به عنوان پیمایش علمی افزایش میل به مهاجرت در ایران توسط رصدخانه مهاجرت ایران ادعا می شود ،صرفا یک نظرسنجی در سایت این مرکز بوده که اصلا اصول افکار سنجی در آن رعایت نشده و قابل تعمیم به مردم ایران نیست.