فرد ضارب آیت الله سلیمانی را به رگبار بست‌
فرد ضارب آیت الله سلیمانی را به رگبار بست‌

فرد ضارب آیت الله سلیمانی را به رگبار بست‌ یکی از شاهدان عینی درباره این حادثه: آیت‌الله سلیمانی در بانک ملی نشسته بود که فرد ضارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بست که متأسفانه آیت الله سلیمانی به شهادت رسید و ۳ نفر دیگر مجروح شده اند.                        

فرد ضارب آیت الله سلیمانی را به رگبار بست‌

یکی از شاهدان عینی درباره این حادثه: آیت‌الله سلیمانی در بانک ملی نشسته بود که فرد ضارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بست که متأسفانه آیت الله سلیمانی به شهادت رسید و ۳ نفر دیگر مجروح شده اند.