فروزنده  فردا به بهره برداری می رسد(ویدئو)
فروزنده  فردا به بهره برداری می رسد(ویدئو)

فروزنده فردا به بهره برداری می رسد تقاطع غیر همسطح شهید فروزنده فردا سه شنبه اول آذرماه قابل بهره برداری خواهد بود. این پروژه در ۶ ماه اخیر با کار شبانه روزی مهندسین و کارگران شهرداری تبریز ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و اینک در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است. شهرداری تبریز برای این پروژه […]

فروزنده فردا به بهره برداری می رسد

تقاطع غیر همسطح شهید فروزنده فردا سه شنبه اول آذرماه قابل بهره برداری خواهد بود. این پروژه در ۶ ماه اخیر با کار شبانه روزی مهندسین و کارگران شهرداری تبریز ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و اینک در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است. شهرداری تبریز برای این پروژه همراه با پوشش کانال واقع در مسیر ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه کرده است .