فولاد در سرمای دقیقه ۱۰۰ استادیوم پرشورها ذوب شد
فولاد در سرمای دقیقه ۱۰۰ استادیوم پرشورها ذوب شد

فولاد در سرمای دقیقه ۱۰۰ استادیوم پرشورها ذوب شد تراکتور ۱ فولاد ۰

فولاد در سرمای دقیقه ۱۰۰ استادیوم پرشورها ذوب شد

تراکتور ۱

فولاد ۰