قیمت ارز در ترکیه / لیر در کانال ۱۷۰۰ تومان
قیمت ارز در ترکیه / لیر در کانال ۱۷۰۰ تومان

قیمت ارز در ترکیه / لیر در کانال ۱۷۰۰ تومان هم اکنون هر لیر ترکیه در ایران به قمیت ۱۷۹۰ تومان رسیده است. عصر ترکیه نوشت: لیر همچنان در وضعیت بحرانی است و نرخ برابری آن در مقابل دلار آمریکا و یورو، به شرح زیر است:  دلارخرید: ۲۶.۸ لیر فروش: ۲۷.۶ لیر 

قیمت ارز در ترکیه / لیر در کانال ۱۷۰۰ تومان

قیمت ارز در ترکیه / لیر در کانال ۱۷۰۰ تومان

هم اکنون هر لیر ترکیه در ایران به قمیت ۱۷۹۰ تومان رسیده است.

عصر ترکیه نوشت: لیر همچنان در وضعیت بحرانی است و نرخ برابری آن در مقابل دلار آمریکا و یورو، به شرح زیر است:

قیمت ارز در ترکیه

 دلار
خرید: ۲۶.۸ لیر

فروش: ۲۷.۶ لیر