محمد مسلمی‌پور با قراردادی تا پایان فصل به آلومینیوم پیوست.
محمد مسلمی‌پور با قراردادی تا پایان فصل به آلومینیوم پیوست.

🔸رسمی؛ محمد مسلمی‌پور با قراردادی تا پایان فصل به آلومینیوم پیوست.

🔸رسمی؛ محمد مسلمی‌پور با قراردادی تا پایان فصل به آلومینیوم پیوست.