مدیرت بهینه منابع آبی اولویت اصلی برنامه‌های حوزه فضای سبز است
مدیرت بهینه منابع آبی اولویت اصلی برنامه‌های حوزه فضای سبز است

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز مدیریت بهینه منابع آبی را اولویت اصلی برنامه‌های حوزه فضای سبز عنوان کرد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز، سیامک آسیایی سرپرست این سازمان با اشاره به کمبود منابع آب خام مورد نیاز برای رفع نیاز آبی فضاهای سبز […]

مدیرت بهینه منابع آبی اولویت اصلی برنامه‌های حوزه فضای سبز استسرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز مدیریت بهینه منابع آبی را اولویت اصلی برنامه‌های حوزه فضای سبز عنوان کرد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز، سیامک آسیایی سرپرست این سازمان با اشاره به کمبود منابع آب خام مورد نیاز برای رفع نیاز آبی فضاهای سبز شهری، مدیریت این منابع را امری ضروری و حتمی دانست.

وی استفاده از روش‌های نوین آبیاری در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و توسعه شبکه آبیاری قطره‌ای، حذف آبیاری با تانکر، ذخیره و انتقال آب از مناطق برخوردار به کم برخوردار و تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه‌های کم نیاز آبی و مقاوم را از جمله اقدامات پیش روی حوزه سیما، منظر و فضای سبز برای مدیریت بهینه منابع آبی در این حوزه برشمرد.