مدیرعامل ایران‌خودرو تغییر می کند
مدیرعامل ایران‌خودرو تغییر می کند

در پی دستور‌ رئیس جمهور برای بررسی تخلف در واگذاری خودرومدیرعامل ایران‌خودرو تغییر می کند 🔹در پی دستور رئیس جمهور درباره پیگیری واگذاری خارج از روال معمول خودرو به برخی دستگاه‌ها در ۲۵ دی‌ماه سال جاری و ورود بازرس ویژه رئیس جمهور به این موضوع، خطیبی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد.

در پی دستور‌ رئیس جمهور برای بررسی تخلف در واگذاری خودرومدیرعامل ایران‌خودرو تغییر می کند

🔹در پی دستور رئیس جمهور درباره پیگیری واگذاری خارج از روال معمول خودرو به برخی دستگاه‌ها در ۲۵ دی‌ماه سال جاری و ورود بازرس ویژه رئیس جمهور به این موضوع، خطیبی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد.