مرتضی اسدی کاپیتان سابق تراکتور هدایت عقاب تهران در لیگ دسته دوم فوتبال کشور را برعهده گرفت.
مرتضی اسدی کاپیتان سابق تراکتور هدایت عقاب تهران در لیگ دسته دوم فوتبال کشور را برعهده گرفت.

📷 مرتضی اسدی کاپیتان سابق تراکتور هدایت عقاب تهران در لیگ دسته دوم فوتبال کشور را برعهده گرفت.

📷 مرتضی اسدی کاپیتان سابق تراکتور هدایت عقاب تهران در لیگ دسته دوم فوتبال کشور را برعهده گرفت.