مصرف کوکائین در سراسر اروپا افزایش یافته است
مصرف کوکائین در سراسر اروپا افزایش یافته است

مصرف کوکائین در سراسر اروپا افزایش یافته است 🔹یک مطالعه در اتحادیه اروپا نشان داد که مصرف کوکائین در سراسر این قاره افزایش یافته و بیشترین مصرف در بلژیک، اسپانیا، پرتغال و هلند گزارش شده است. 🔹این مطالعه با تجزیه و تحلیل فاضلاب روزانه در حوضه‌های آبریز تصفیه خانه‌ها انجام شده و حدود ۵۴ میلیون […]

مصرف کوکائین در سراسر اروپا افزایش یافته است

🔹یک مطالعه در اتحادیه اروپا نشان داد که مصرف کوکائین در سراسر این قاره افزایش یافته و بیشترین مصرف در بلژیک، اسپانیا، پرتغال و هلند گزارش شده است.

🔹این مطالعه با تجزیه و تحلیل فاضلاب روزانه در حوضه‌های آبریز تصفیه خانه‌ها انجام شده و حدود ۵۴ میلیون نفر از ساکنان ۱۰۴ شهر اروپایی را در بر می‌گیرد.