معلولان درِ سازمان برنامه و بودجه را گِل گرفتند!
معلولان درِ سازمان برنامه و بودجه را گِل گرفتند!

معلولان درِ سازمان برنامه و بودجه را گِل گرفتند! معلولان این روزها در اعتراض به مشکلات معیشتی و تخصیص نیافتن بودجه کافی برای سازمان بهزیستی، تجمعات متعددی برگزار کرده‌اند که در آخرین تجمع خود مقابل سازمان برنامه و بودجه به صورت نمادین و در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های آن‌ها، در این سازمان را […]

معلولان درِ سازمان برنامه و بودجه را گِل گرفتند!

معلولان این روزها در اعتراض به مشکلات معیشتی و تخصیص نیافتن بودجه کافی برای سازمان بهزیستی، تجمعات متعددی برگزار کرده‌اند که در آخرین تجمع خود مقابل سازمان برنامه و بودجه به صورت نمادین و در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های آن‌ها، در این سازمان را گل گرفتند!