مژگان ایلانلو آزاد شد
مژگان ایلانلو آزاد شد

مژگان ایلانلو آزاد شد طبق اعلام کمیته حقوقی و قضایی خانه سینما مژگان ایلانلو آزاد شده است. این مستندساز در ناآرامی‌های اخیر دستگیر شده بود.

مژگان ایلانلو آزاد شد

طبق اعلام کمیته حقوقی و قضایی خانه سینما مژگان ایلانلو آزاد شده است. این مستندساز در ناآرامی‌های اخیر دستگیر شده بود.