نام خیابان تازه تاسیس صراف تبریزی از میان برداشته شد !
نام خیابان تازه تاسیس صراف تبریزی از میان برداشته شد !

نام خیابان تازه تاسیس صراف تبریزی از میان برداشته شد ! چندی قبل شور و شعف مضاعفی ادبیات دوستان و تاریخ پژوهان آذربایجان به خصوص تبریز را دست داده بود . قضیه از این قرار بود که نام حاج رضا صراف تبریزی غزل سرا و مرثیه گوی تبریزی زینت بخش خیابانی در تبریز شده بود […]

نام خیابان تازه تاسیس صراف تبریزی از میان برداشته شد !

چندی قبل شور و شعف مضاعفی ادبیات دوستان و تاریخ پژوهان آذربایجان به خصوص تبریز را دست داده بود .

قضیه از این قرار بود که نام حاج رضا صراف تبریزی غزل سرا و مرثیه گوی تبریزی زینت بخش خیابانی در تبریز شده بود . اما این خوشحالی دیری نپائید و در کمال تعجب نام ایشان برچیده شده و نام دیگری بر خیابان فوق گذاشته شد .

بر مسئولین و متولیانی که چنین زحمتی را بر خود هموار داشته و تابلو را برداشته اند باید دست مریزاد گفت !!!