نقشه‌ کامل رگ‌های قلب!
نقشه‌ کامل رگ‌های قلب!

نقشه‌ کامل رگ‌های قلب! 🔹شریان های خون رسان به قلب که به نام شریان های کرونر شناخته می شوند وظیفه رساندن خون، اکسیژن و مواد مغذّی را به سلولهای ماهیچه ای قلب به عهده دارند. 🔹ماهيچه های قلب جزء ضعيف ترين ماهيچه های بدن است اما قلب در هر سال دو ميليون ششصد هزار ليتر […]

نقشه‌ کامل رگ‌های قلب!

🔹شریان های خون رسان به قلب که به نام شریان های کرونر شناخته می شوند وظیفه رساندن خون، اکسیژن و مواد مغذّی را به سلولهای ماهیچه ای قلب به عهده دارند.

🔹ماهيچه های قلب جزء ضعيف ترين ماهيچه های بدن است اما قلب در هر سال دو ميليون ششصد هزار ليتر خون را بدون هیچ استراحتی پمپاژ می کند که برای حمل آن حدود ٨١ تانکر بزرگ لازم است!‌‌‌‌‌‎‌‎‌