هستی امیری آزاد شد
هستی امیری آزاد شد

هستی امیری آزاد شد هستی امیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبائی و عضو انجمن آزاداندیش این دانشگاه که در تاریخ ۹ مرداد برای اجرای حکم یک سال زندان در منزل خود بازداشت شده بود، آزاد شد.

هستی امیری آزاد شد

هستی امیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبائی و عضو انجمن آزاداندیش این دانشگاه که در تاریخ ۹ مرداد برای اجرای حکم یک سال زندان در منزل خود بازداشت شده بود، آزاد شد.