هواپیماهای آتا همچنان دیر می‌پرند
هواپیماهای آتا همچنان دیر می‌پرند

هواپیماهای آتا همچنان دیر می‌پرند؛ 🔹️ تاخیرهای سریالی هواپیمایی آتا ▫️ شهروند اهل تبریز نوشت: پرواز تبریز به مشهد هواپیمایی آتا که مقرر بود ساعت ۱۰/۳۵ انجام شود، در فرودگاه اعلام شد ساعت ۱۱ پرواز خواهد بود؛ مجددا بعد از تحویل کارت پرواز، با تاخیر ۴۰ دقیقه‌ای مواجه شد و حال قرار است اگر خدا […]

هواپیماهای آتا همچنان دیر می‌پرند؛

🔹️ تاخیرهای سریالی هواپیمایی آتا

▫️ شهروند اهل تبریز نوشت: پرواز تبریز به مشهد هواپیمایی آتا که مقرر بود ساعت ۱۰/۳۵ انجام شود، در فرودگاه اعلام شد ساعت ۱۱ پرواز خواهد بود؛ مجددا بعد از تحویل کارت پرواز، با تاخیر ۴۰ دقیقه‌ای مواجه شد و حال قرار است اگر خدا بخواهد ساعت ۱۱/۴۰ پرواز داشته باشیم!