واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز اولین پالت خود را به صورت آزمایشی با موفقیت تولید کرد.
واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز اولین پالت خود را به صورت آزمایشی با موفقیت تولید کرد.

🔷واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز اولین پالت خود را به صورت آزمایشی با موفقیت تولید کرد. 🔹با در سرویس قرار گرفتن سیستم آب چیلر و انجام تنظیمات نهایی، مراحل راه اندازی به اتمام رسیده و به یاری پروردگار ، واحد طی روز های آتی در مدار تولید قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که وزن […]

🔷واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز اولین پالت خود را به صورت آزمایشی با موفقیت تولید کرد.

🔹با در سرویس قرار گرفتن سیستم آب چیلر و انجام تنظیمات نهایی، مراحل راه اندازی به اتمام رسیده و به یاری پروردگار ، واحد طی روز های آتی در مدار تولید قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که وزن پالت های تولیدی  در حدود ۱۲ کیلو  بوده و طرح آن به گونه ایست که تحمل قرار گیری دوازده ردیف کیسه های محصول را دارد.

🔹بازیافت پالت های مستعمل از مزایای این طرح بشمار می رود.