واریز عیدی بازنشستگان تا نیمه اسفند
واریز عیدی بازنشستگان تا نیمه اسفند

واریز عیدی بازنشستگان تا نیمه اسفند وزیر کار:امیدواریم تا نیمه اسفندماه عیدی بازنشستگان را واریز کنیم.میزان عیدی و پاداش پایان سال در دولت مشخص و ابلاغ شد.

واریز عیدی بازنشستگان تا نیمه اسفند

وزیر کار:امیدواریم تا نیمه اسفندماه عیدی بازنشستگان را واریز کنیم.میزان عیدی و پاداش پایان سال در دولت مشخص و ابلاغ شد.