وزیر ورزش و جوانان از بیمارستان مرخص شد
وزیر ورزش و جوانان از بیمارستان مرخص شد

وزیر ورزش و جوانان از بیمارستان مرخص شد دکتر حسین صمدی‌نیا: حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شده است.

وزیر ورزش و جوانان از بیمارستان مرخص شد

دکتر حسین صمدی‌نیا: حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شده است.