پاسخ سیدعطاءالله مهاجرانی به کاظم صدیقی: جنگ اقتصادی نیاز به تعقل دارد نه دعا
پاسخ سیدعطاءالله مهاجرانی به کاظم صدیقی: جنگ اقتصادی نیاز به تعقل دارد نه دعا

پاسخ سیدعطاءالله مهاجرانی به کاظم صدیقی: جنگ اقتصادی نیاز به تعقل دارد نه دعا سیدعطاءالله مهاجرانی در روزنامه اعتماد نوشت: خداوند متعال در جنگ نظامی، توصیه به کسب «اقتدار» و «وسائل» مناسب برای پیروزی کرده‌اند. این آیه در حقیقت رهنمودی برای دیگر جنگ‌ها از جمله جنگ اقتصادی و تبلیغاتی و روانی و سیاسی نیز هست. […]

پاسخ سیدعطاءالله مهاجرانی به کاظم صدیقی: جنگ اقتصادی نیاز به تعقل دارد نه دعا

سیدعطاءالله مهاجرانی در روزنامه اعتماد نوشت:

خداوند متعال در جنگ نظامی، توصیه به کسب «اقتدار» و «وسائل» مناسب برای پیروزی کرده‌اند. این آیه در حقیقت رهنمودی برای دیگر جنگ‌ها از جمله جنگ اقتصادی و تبلیغاتی و روانی و سیاسی نیز هست.

جنگ اقتصادی هم همین است؛ نیاز به برنامه‌ریزی و تعقل و استفاده از تجارب دیگران و بهره‌گیری از کارشناسان و دانشمندان دارد. همان‌گونه که در جنگ نظامی ‌باید به نیرومندی و وسائل تکیه کرد، در جنگ اقتصادی نیز توانایی و وسائل نیاز است. اقتصاد مقاومتی که مکرر از سوی رهبری تاکید شده، درواقع تدارک و تحقق برای مقابله در جنگ اقتصادی است.