پول‌ها به آذربایجان بر نمی‌گردد!
پول‌ها به آذربایجان بر نمی‌گردد!

پول‌ها به آذربایجان بر نمی‌گردد! رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی: در برگشت پول به استان مشکل داریم یعنی ۱۵ درصد مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن باید به استان برمی گشت ولی تنها ۷۰ میلیارد تومان بازگشته است. در این رابطه اگر مبلغی که قانونگذار تعیین کرده به […]

پول‌ها به آذربایجان بر نمی‌گردد!

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

در برگشت پول به استان مشکل داریم یعنی ۱۵ درصد مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن باید به استان برمی گشت ولی تنها ۷۰ میلیارد تومان بازگشته است.

در این رابطه اگر مبلغی که قانونگذار تعیین کرده به استان برگردد فضای منفی ایجاد شده در بخش معدن تلطیف می شود.

تنها در بازه زمانی مهر تا بهمن سال گذشته ۱۰۰ معدن سلب صلاحیت شده است اگر با این روال و با جدیت پیش برویم امیدواریم در شش ماه دوم امسال تغییر و تحول قابل قبولی در این بخش را شاهد باشیم.