کارتخوان خیریه در یک هتل مشهدقانونی یا راه فرار مالیاتی؟
کارتخوان خیریه در یک هتل مشهدقانونی یا راه فرار مالیاتی؟

کارتخوان خیریه در یک هتل مشهدقانونی یا راه فرار مالیاتی؟ تصویر استفاده هتلی در مشهد از کارتخوان یک مؤسسه خیریه برای دریافت وجه در فضای مجازی منتشر شده است؛ درحالی که متولیان وقوع این اتفاق را انکار می‌کنند اما یک کارشناس مالیاتی از اجاره کارتخوان مؤسسات خیریه توسط بنگاه‌های اقتصادی خبر می‌دهد مدیر سامانه اصناف […]

کارتخوان خیریه در یک هتل مشهدقانونی یا راه فرار مالیاتی؟

تصویر استفاده هتلی در مشهد از کارتخوان یک مؤسسه خیریه برای دریافت وجه در فضای مجازی منتشر شده است؛ درحالی که متولیان وقوع این اتفاق را انکار می‌کنند اما یک کارشناس مالیاتی از اجاره کارتخوان مؤسسات خیریه توسط بنگاه‌های اقتصادی خبر می‌دهد

مدیر سامانه اصناف کشور: براساس بند ب تبصره ۱۷ قانون بودجه کشور همه خیریه‌ها مکلفند اطلاعات مالی و شماره حساب‌های خود را روی سامانه وزارت رفاه ثبت کنند. به عنوان مثال در مشهد مقدس به نام «ال…» از کارتخوان موسسه خیریه امام صادق(ع) استفاده می‌کند که خود نمونه‌ای از این دست تخلفات است
رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی: سه هتل فجر، ماندگار و دانشور توسط مؤسسات خیریه مدیریت می‌شوند اما هتل مورد اشاره آقای میرزایی، در بین هتل‌هایی که نام برده شد نیست و همین موضوع احتمال وقوع این تخلف را به یقین نزدیک‌تر می‌کند.