کی‌روش: آماده‌سازی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند
کی‌روش: آماده‌سازی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند

🔻کی‌روش: آماده‌سازی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند سرمربی تیم ملی: واقعیت این است که به هر دلیلی، برنامه و آماده‌سازی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند.

🔻کی‌روش: آماده‌سازی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند

سرمربی تیم ملی: واقعیت این است که به هر دلیلی، برنامه و آماده‌سازی ما در مسیر درستی حرکت نمی‌کند.