کی‌روش: این تازه آغاز کار ماست
کی‌روش: این تازه آغاز کار ماست

کی‌روش: این تازه آغاز کار ماست سرمربی تیم ملی فوتبال: این تازه آغاز کار ماست. ما باید کار تمام کنیم. 🔹 روز فوق‌العاده‌ای برای ما بود و کلمه‌ای ندارم که با آن از بازیکنان تشکر کنم. آنها درخشان بودند و شایسته احترام زیادی هستند. 🔹مردم می‌فهمند که این بچه‌ها عاشق فوتبال بازی کردن هستند.

کی‌روش: این تازه آغاز کار ماست

سرمربی تیم ملی فوتبال: این تازه آغاز کار ماست. ما باید کار تمام کنیم.

🔹 روز فوق‌العاده‌ای برای ما بود و کلمه‌ای ندارم که با آن از بازیکنان تشکر کنم. آنها درخشان بودند و شایسته احترام زیادی هستند.

🔹مردم می‌فهمند که این بچه‌ها عاشق فوتبال بازی کردن هستند.