کیومرث پوراحمد خودکشی کرد
کیومرث پوراحمد خودکشی کرد

مجله فیلم امروز به سردبیری هوشنگ گلمکانی خبر داد که کیومرث پوراحمد خودکشی کرده است پوراحمد جدا از فعالیت هایی سینمایی، در مطبوعات نیز دستی بر قلم داشت و سالهای بسیاری، به امر نقد نویسی می پرداخت.                        جزئیات خودکشی کیومرث پوراحمد /۸ صفحه یادداشت پوراحمد قبل از مرگ خودخواسته. گفته می‌شود ۸ صفحه یادداشت از […]

مجله فیلم امروز به سردبیری هوشنگ گلمکانی خبر داد که کیومرث پوراحمد خودکشی کرده است

پوراحمد جدا از فعالیت هایی سینمایی، در مطبوعات نیز دستی بر قلم داشت و سالهای بسیاری، به امر نقد نویسی می پرداخت.                       

جزئیات خودکشی کیومرث پوراحمد /۸ صفحه یادداشت پوراحمد قبل از مرگ خودخواسته.

گفته می‌شود ۸ صفحه یادداشت از او پیش از مرگ خودخواسته باقی مانده است که هم اکنون در اختیار ماموران انتظامی است.