گرت بیل: له شدیم!
گرت بیل: له شدیم!

گرت بیل: له شدیم! 🔹گرت بیل بعد از شکست تیمش برابر ایران: له شدیم، هیچ کلمه بهتری برای گفتن شرایطمان بعد از این دیدار نیست. 🔹احساس خیلی بدی بعد از بازی با ایران دارم و شرایط صعود حالا سخت شد.

گرت بیل: له شدیم!

🔹گرت بیل بعد از شکست تیمش برابر ایران: له شدیم، هیچ کلمه بهتری برای گفتن شرایطمان بعد از این دیدار نیست.

🔹احساس خیلی بدی بعد از بازی با ایران دارم و شرایط صعود حالا سخت شد.