گل تماشایی سردار آزمون مقابل شالکه با ضربه سر    
گل تماشایی سردار آزمون مقابل شالکه با ضربه سر    

گل تماشایی سردار آزمون مقابل شالکه با ضربه سر                       

گل تماشایی سردار آزمون مقابل شالکه با ضربه سر