یک میلیون فرصت شغلی/ وزیرکار: ما که اعلام نکرده ایم، مرکز آمار تایید کرده!
یک میلیون فرصت شغلی/ وزیرکار: ما که اعلام نکرده ایم، مرکز آمار تایید کرده!

یک میلیون فرصت شغلی/ وزیرکار: ما که اعلام نکرده ایم، مرکز آمار تایید کرده! وزیر کار: ما هنگامی که عرض می‌کنیم یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم این عرض ما را سازمان‌های رسمی کشور از جمله مرکز آمار ایران تائید می‌کنند، ما که اعلام نکرده‌ایم. یک سامانه پایش در حال طراحی است که در آینده […]

یک میلیون فرصت شغلی/ وزیرکار: ما که اعلام نکرده ایم، مرکز آمار تایید کرده!

وزیر کار: ما هنگامی که عرض می‌کنیم یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم این عرض ما را سازمان‌های رسمی کشور از جمله مرکز آمار ایران تائید می‌کنند، ما که اعلام نکرده‌ایم. یک سامانه پایش در حال طراحی است که در آینده نزدیک دقیقا تعداد بیکاران ما با حد و رسم مشخص خواهد شد.