۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل حقوق سربازان در سال آینده
۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل حقوق سربازان در سال آینده

۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل حقوق سربازان در سال آینده نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای حداقل حقوق سربازان در سال آینده را ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کردند.

۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل حقوق سربازان در سال آینده

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای حداقل حقوق سربازان در سال آینده را ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کردند.