۷۰۰ امین گل فرازمینی
۷۰۰ امین گل فرازمینی

۷۰۰ امین گل فرازمینی لیونل مسی با گلزنی در دیدار شب گذشته پاریس در مقابل مارسی به رکورد ۷۰۰ گل باشگاهی در ۸۴۰ مسابقه رسید.

۷۰۰ امین گل فرازمینی

لیونل مسی با گلزنی در دیدار شب گذشته پاریس در مقابل مارسی به رکورد ۷۰۰ گل باشگاهی در ۸۴۰ مسابقه رسید.