۷.۵ میلیون نفر بدون خودرو شخصی مسافرت کردند
۷.۵ میلیون نفر بدون خودرو شخصی مسافرت کردند

۷.۵ میلیون نفر بدون خودرو شخصی مسافرت کردند آمارها نشان می‌دهد تا پایان روز پنجم فروردین‌ماه سال جاری، تعداد مسافران نوروزی که بدون خودرو شخصی مسافرت کرده‌اند از ۷.۵ میلیون نفر گذشته است.

۷.۵ میلیون نفر بدون خودرو شخصی مسافرت کردند

آمارها نشان می‌دهد تا پایان روز پنجم فروردین‌ماه سال

جاری، تعداد مسافران نوروزی که بدون خودرو شخصی مسافرت کرده‌اند از ۷.۵ میلیون نفر گذشته است.