💢این مرثیه با آن مرثیه فرق دارد!
💢این مرثیه با آن مرثیه فرق دارد!

💢این مرثیه با آن مرثیه فرق دارد! ✍دکتر مهدی رنجبر آذربایجان 🔸شهردار هم یک انسان است! انسان مبراء از خطا نیست! بلکه ممکن الخطاست! البته اگر ارکان خطا را بتوان به او متصل کرد! باید تفکیک کرد تقصر عامدانه را با قصور ناخواسته !قصدمان از این نوشته تحلیل فنی و حقوقی نیست بلکه جلب توجه […]

💢این مرثیه با آن مرثیه فرق دارد!

✍دکتر مهدی رنجبر آذربایجان

🔸شهردار هم یک انسان است! انسان مبراء از خطا نیست! بلکه ممکن الخطاست! البته اگر ارکان خطا را بتوان به او متصل کرد! باید تفکیک کرد تقصر عامدانه را با قصور ناخواسته !
قصدمان از این نوشته تحلیل فنی و حقوقی نیست بلکه جلب توجه اصحاب حق به یک واقعیت بزرگ است! ذبح اخلاق !

🔸همه در مدت انتصاب آقای هوشیار به سمت شهرداری کلان شهر تبریز در وانفسای مشکلات غالبا مالی که تمامی شهرداری ها با آن دست به یقه هستند شاهد تلاش‌های جهادی ایشان در مدیریت این مجموعه فربه! در تمامی ارکانش هستیم.
بارزترین نمود آن در اتمام پروژه های نیمه تمام عدیده موروثی از مدیریت های پیشین هست و آنچه شیرینی این اقدامات را افزون می کند پرهیز از هرنوع اقدامات تبلیغی و برگزاری مراسمات مرسوم افتتاحی است!

🔸در این میان نعمات الهی به یکباره به شهرمان ارزانی شد مانند تمام کلانشهرها ازجمله استانبول دوست و برادر که به مراتب امکانات مدیریت بحران شهری اش بیش از ماست غافلگیر شدیم . به مردم سخت گذشت چند ساعتی گرفتار بی تدبیری مدیریت شهری شدند ، عنان از کف داده کلماتی هم زبان به انتقاد گشودند اما ساعت، هر چند به کندی، به ۱۲ بامداد نرسیده فراموش کردند و خوابیدند!
مردم وقتی در زیر لحاف گرم آرام گرفتند یاد خیل عظیم اقدامات جهادی شهردار آنهم بادست خالی و جیب خالی تر افتادند و آرام شدند و زمانیکه به یاد آوردند که ایشان زبان به عذرخواهی گشوده آرام‌تر گردیدند!

🔸شهردار گرامی باید بدانند که ما اخلاق را ذبح نخواهیم کرد . ما به یاد داریم تلاش‌ها و زحماتتان را . قدر دانیم و مرثیه هم نمی سراییم و انتظار داریم اعضا ء محترم شورای شهر تبریز که بعضا هیچ تجربه ایی در اجراء ندارند نیز بجای مرثیه سرایی و به فراموشی سپردن خدمات کثیر شهردار محترم در پارلمان شهری بجای عتاب و خطاب بی مورد و تسویه حساب های شخصی که قطعا بعد از گذراندن یک شب سخت هرکسی را ممکن است در معرض عنان از کف دادن قرار دهد، با تمهید و برنامه ریزی و بودجه بندی مناسب به تشریک مساعی بپردازند و بس!

🔸موضوع برای خجالت کشیدن از مردم زیاد است لطفا خجالت را کنار بگذارید و در چشمانمان نگاه کنید و درست و هدفمند برنامه ریزی کنید که اگر می کردید خجالت نمی کشیدید . چند سالی هست که برای تخریب یک چهره او را با چوب مذهب می زنیم ! نکنید که اتفاقا بخاطراین نوع بی اخلاقی ها باید از مردم خجالت کشید ! مردم آگاهند و نیک می دانند که این مرثیه با آن مرثیه فرق دارد!