📸 جدیدترین عکس از پیروز، در حال خواب!
📸 جدیدترین عکس از پیروز، در حال خواب!

📸 جدیدترین عکس از پیروز، در حال خواب! فلات ایران نوشت: ‏تازه‌ترین عکس از پیروز و علی‌رضا شهرداری که به‌دلیل بارندگی شب ‌گذشته مجبور به خوابیدن در لانه‌ی جدیدِ پیروز شدند و به‌دلیل عدم اعتماد پیروز به جای جدید، علی‌رضا هم شب در کنارش می‌خوابد.

📸 جدیدترین عکس از پیروز، در حال خواب!

فلات ایران نوشت: ‏تازه‌ترین عکس از پیروز و علی‌رضا شهرداری که به‌دلیل بارندگی شب ‌گذشته مجبور به خوابیدن در لانه‌ی جدیدِ پیروز شدند و به‌دلیل عدم اعتماد پیروز به جای جدید، علی‌رضا هم شب در کنارش می‌خوابد.