🔷افزایش همکاری پتروشیمی تبریز با پارک علم وفناوری استان آذربایجانشرقی
🔷افزایش همکاری پتروشیمی تبریز با پارک علم وفناوری استان آذربایجانشرقی

🔹دکتر میراشرفی مدیرعامل پتروشیمی تبریز با دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی دیدار کرد.🔹در این دیدار به افزایش همکاریهای فی مابین تاکید شد و مقرر گردید در همین راستا کارگروهی تشکیل شده و نیازمندیها و خدمات لازمه بررسی گردد.

🔹دکتر میراشرفی مدیرعامل پتروشیمی تبریز با دکتر جعفری راد رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی دیدار کرد.
🔹در این دیدار به افزایش همکاریهای فی مابین تاکید شد و مقرر گردید در همین راستا کارگروهی تشکیل شده و نیازمندیها و خدمات لازمه بررسی گردد.