🔻افزایش دما طی روز های آینده در کشور
🔻افزایش دما طی روز های آینده در کشور

🔻افزایش دما طی روز های آینده در کشور 🔹طی روز های آینده شاهد افزایش دما در بیشتر نقاط استان های نیمه شمالی و غربی کشور خواهیم بود که میزان آن حدود ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. 🔹این افزایش دما در استان های شمالی و شمال غربی کشور محسوس تر بوده و […]

🔻افزایش دما طی روز های آینده در کشور

🔹طی روز های آینده شاهد افزایش دما در بیشتر نقاط استان های نیمه شمالی و غربی کشور خواهیم بود که میزان آن حدود ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

🔹این افزایش دما در استان های شمالی و شمال غربی کشور محسوس تر بوده و در اغلب نقاط این استان ها شاهد این افزایش دما و هوایی گرم تر از نرمال خواهیم بود.

🔹استان های جنو‌ب شرقی و مرکزی کشور از این افزایش دما مستثنی بوده و با هوایی خنک تر از نرمال همراه خواهند بود.